ЗА НАС

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „АКТИВ“ сдружение с нестопанска цел и е регистрирано в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, вписано в регистъра на РОС под № 20160921031, дело 24, партиден № 1713

2

ПРИОРИТЕТИ:

1) Да участва активно в процесите на вземане на решения и формиране на местни политики в областта на културата, спорта и социалните дейности;

2) Да работи за развиване на спорта в общините, с акцент за адаптиране към активните дейности включително и на хора от следните маргиналните групи:

бивши и настоящи спортисти с двигателни или умствени нарушения

хора с увреждания;

хора в риск;

хора в неравностойно положение;

представители на ромски и други етноси;

трайно нетрудоспособни и социално слаби;

младежи до 29 год.

3) Да подпомага взаимодействието и ефективната работата между гражданите и институциите на територията на общините и на национално ниво;

4) Да участва в разработването на съвместни проекти в областта на спорта, туризма, културата и социалните дейности в общините;

5) Да организират съвместни инициативи с местната власт свързани с решаването на въпроси от значение за общностите и в полза на гражданите на общината;

6) Да представлява интересите на своите членове;

7) Да организира съвместни инициативи с местната власт в полза на гражданите и свързани с решаването на въпроси от значение за общността;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Насърчаване на населението да участва активно в социални, спортни, културни и развлекателни дейности и активности. Създаване на духовни средища и нови спортни, културни, туристически и социални клубове на територията на общините. Създаване и поддържане на мрежи от хора, клубове, асоциации и сдружения , работещи за целите на сдружението. Провеждане на инициативи за адаптация на хората в различни социални и маргинални групи към бъдещите спортни и социални активитети. Благотворителна дейност, Кандидатстване за финансиране и съфинансиране на съвместни на съвместни проекти с местните администрации и други НПО-та и организации, структурни фондове, донорски програми и други, за реализация на публични политики в посочените области.

ЦЕЛИ

Да участва в процесите на вземане на решения и формиране на местни политики. Да работи за развиване на спорта в общините, с акцент за включване в активните дейности на хора от следните маргиналните групи: бивши и настоящи спортисти с двигателни или умствени нарушения, хора с увреждания, хора в риск, хора в неравностойно положение, представители на ромски и други етноси, трайно нетрудоспособни и социално слаби, младежи до 29 год. Да подпомага взаимодействието и ефективната работата между гражданите и институциите на територията на общините и на национално ниво. Да участва в разработването на съвместни проекти в областта на спорта, туризма, културата и социалните дейности в общините. Да организират съвместни инициативи с местната власт в полза на гражданите от посочените групи и свързани с решаването на въпроси от значение за общностите. Да представлява интересите на своите членове. Да организира съвместни инициативи с местната власт в полза на гражданите и свързани с решаването на въпроси от значение за общността

СРЕДСТВА

Сключване на споразумения между общините и Сдружението. Предложения за приемане от общинските съвети на правила за взаимодействие със Сдружението. Включване на представители на местните представители на Сдружението в работни групи, експертни съвети и други консултативни органи за разработване на успешни модели на общинско ниво. Включване на представители на Сдружението в състава на постоянните и временните комисии на общинските съвети. Провеждане на обществени обсъждания и учредяване на обществени съвети. Участие и внасяне на предложения за формулиране на публичния дневен ред, политиките и участие във вземане на решения, свързани с действията на сдружението. Оценка и съдействие за осъществяване на публичните политики. Съвместно разработване на проекти и програми с общинско и национално значение. Участие на Сдружението в разработване на стратегии за местно развитие, в т.ч. и общински план за развитие.