УСТАВ

У С Т А В

на

СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -АКТИВ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение с нестопанска цел с наименование СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -АКТИВ, наричано по-долу за краткост Сдружението”, е юридическо лице, за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

(2) Сдружението с нестопанска цел е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2 (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -АКТИВ, което на латиница ще се изписва по следния начин: ASSOTIATION FOR SPORT AND SOCIAL ACTIVITIES – ACTIVЕ

(2) Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително ЕИК номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3 Седалището и адрес на управление на СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -АКТИВ е: гр. Русе, Алеи Възраждане No 74, бл. Близнаци, вх. А, ет. 3, ап. 7

ЦЕЛИ

Чл. 4 Основни цели на Сдружението са:

1) Да участва в процесите на вземане на решения и формиране на местни политики;

2) Да работи за развиване на спорта в общините, с акцент за включване в активните дейности на хора от следните маргиналните групи:

– бивши и настоящи спортисти с двигателни или умствени нарушения

– хора с увреждания;

– хора в риск;

– хора в неравностойно положение;

– представители на ромски и други етноси;

– трайно нетрудоспособни и социално слаби;

– младежи до 29 год.

3) Да подпомага взаимодействието и ефективната работата между гражданите и институциите на територията на общините и на национално ниво;

4) Да участва в разработването на съвместни проекти в областта на спорта, туризма, културата и социалните дейности в общините;

5) Да организират съвместни инициативи с местната власт в полза на гражданите от посочените групи и свързани с решаването на въпроси от значение за общностите;

6) Да представлява интересите на своите членове;

7) Да организира съвместни инициативи с местната власт в полза на гражданите и свързани с решаването на въпроси от значение за общността;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Предмет на дейност:

1) Осъществяване на дейност в обществена полза;

2) Насърчаване на населението да участва активно в социални, спортни, културни и развлекателни дейности и активности;

3) Създаване на духовни средища и нови спортни, културни, туристически и социални клубове на територията на общините;

4) Създаване и поддържане на мрежи от хора, клубове, асоциации и сдружения, работещи за целите на сдружението.

5) Провеждане на инициативи за адаптация на хората в различните социални и маргинални групи към бъдещите спортни и социални активитети;

5) Благотворителна дейност;

6) Кандидатстване за финансиране и съфинансиране на съвместни проекти с местните администрации и други НПО-та и организации, структурни фондове, донорски програми и други, за реализация на публични политики в посочените области;

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 6 За постигането на своите цели Сдружението използва следните средства:

Сключване на споразумения между общините и Сдружението.

Предложения за приемане от общинските съвети на правила за взаимодействие със Сдружението.

Включване на представители на местните представители на Сдружението в работни групи, експертни съвети и други консултативни органи за разработване на успешни модели на общин ско ниво .

Включване на представители на Сдружението в състава на постоянните и временните комисии на общинските съвети .

Провеждане на обществени обсъждания и учредяване на обществени съвети.

Участие и внасянене на предложения за ф ормулиране на публичния дневен ред, политиките и участие във вземане на решения, свързани с действията на сдружението .

Оценка и съдействие за осъществяване на публичните политики.

Съвместно разработване на проекти и програми с общинско и национално значение.

Участие на Сдружението в разработване на стратегии за местно развитие, в т.ч. и общински план за развитие.

 • Извършване на допълнителна стопанска дейност само ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано и приходите от нея се използват за постигане на целите определени в устава.

СРОК

Чл. 7 Сдружението не е ограничено със срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8 Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

Придобиване на членство

Чл.9(1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Председателя, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Председателя внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 10 Членовете на Сдружението имат следните права:

– да участват в управлението на Сдружението;

– да бъдат информирани за неговата дейност;

– да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

– да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

– да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

– да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 13. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 14. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 15. Членството в Сдружението се прекратява:

– с едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя на Сдружението;

– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;

– с изключването;

– при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 16 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Председателя, когато:

– нарушава предвидените в чл. 11 задължения;

– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.11 Председателят определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 17 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноски в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос;

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 18 При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органите на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;

(3) Председател

Общо събрание

Чл. 20. Общото събрание на членовете на Сдружението е негов върховен орган, в който влизат по право членовете-учредители, редовите членове и почетните членове.

Чл. 21. Компетентност на Общото събрание:

(1) изменя и допълва устава;

(2) приема дългосрочни планове, програми и други решения за постигане целите и задачите на Сдружението;

(3) решава въпроси, свързани с разпореждането с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

(4) избира Председател, а при необходимост ‑ формира и други органи на управление;

(5) обсъжда и приема годишния отчет и баланса, внесен от Председател и го освобождава от отговорност;

(6) приема годишния бюджет;

(7) решава въпросите свързани с последиците от прекратяването на Сдружението и го прекратява;

(8) утвърждава решенията на Председателя за приемане на нови членове и изключва членове на сдружението;

Чл. 22. Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко един път в годината. Задължението за тяхното свикване е на Председателя.

(1) Общо събрание може да се свика и по искане на 1/10 от членовете. В случай на отказ от страна на Председателя да извърши действията по свикването, се прилагат разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел;

(2) Покана за свикване на общо събрание се обнародва и в Държавен вестник и се поставя на видно място в сградата по седалище и управление на сдружението, един месец преди насрочения ден. Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква. По въпроси, невключени в обявения в поканата дневен ред, решения не се взимат.

Чл. 23. Общото събрание е законно, ако на него присъстват или са представени чрез делегати най-малко половината от членовете на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се членове;

(1) Членовете на Сдружението имат право на един глас.

(2) Всеки член на Сдружението може да представлява не повече от двама други членове на Сдружението въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Член на Сдружението няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до него, неговия съпруг(а) и роднини по определени в член 28 на ЗЮЛНС, както и до юридически лица, в които е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решение.

(4) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъствуващите, но за изменение на Устава, за прекратяване на Сдружението или сливането му с друго е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите;

(5) Гласуването е явно, освен ако събранието в конкретен случай не реши друго.

(5) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателствалия събранието и неговия протоколист.

Управителен съвет

Чл. 24. Управителният съвет се състои от три лица- членове на Сдружението.

Чл. 25. Управителният съвет се избира за срок от 3 години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 26. Управителният съвет:

 1. Определя обема на представителната власт на членовете си;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. приема правила за работата си;
 9. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението;

Председател

Чл. 27. Председателят се избира с мандат от 3(три) години. Председателят може да бъде преизбиран неограничен брой мандати.

Чл. 28. Компетентност на Председателя:

(1) представлява Сдружението пред трети лица;

(5) организира, ръководи, осъществява оперативното ръководство;

(6) разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

(7) изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;

(8) сключва договори с персонала на Сдружението;

(9) съхранява и води документацията на Сдружението.

(10) разработва, приема и предлага за обсъждане и приемане на Общото събрание планове и програми, отчети и други;

(11) осъществява ръководството на Сдружението и взема решения по тези въпроси;

(12) определя необходимостта, броя, вида на щатовете за сътрудници на Сдружението и техните възнаграждения;

(13) приема, предлага за утвърждаване приемането и за изключване членове на Сдружението;

(14) обсъжда и решава всички въпроси по дейността на Сдружението, които са извън компетентността на другите органи на Сдружението;

(15) прави предложения за извършване на разпоредителни действия с недвижими имоти и учредяването на вещни права върху тях;

(16) изготвя и предлага за утвърждаване символиката на Сдружението.

Право на сведения

Чл. 29. (1) Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на общото събрание.

(2) Поканата се публикува най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане в местния печат.

Кворум

Чл. 30. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

(2)При липса на кворум, заседанието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят. Така проведеното заседание на общото събрание и решенията му са законни, независимо от броя на явилите се членове.

 1. Решенията на Общото събрание се вземат чрез единодушие на Управителния съвет.

Гласуване

Чл. 31. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

3. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Решения

Чл. 32. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 гласа/ от присъстващите.

(2) Решенията на Управтелният съвет се вземат с единодушие

Чл. 33. Решенията за изменение и допълване на устава, както и за преобразуване или прекратяване на на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.34. Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила веднага след приемането им, освен ако в самите тях е посочено друго.

Чл. 35. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 36. (1) За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 37. Всеки член на Сдружението, Председателя и Прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА /ФИНАНСИРАНЕ/:

Чл. 38. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

1) Имуществени вноски на членовете;

2) Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано сдружението и използвани за постигане на определените в този устав цели.

3) Дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски

дружества);

4) Участие в програми за финансиране и подпомагане на дейности;

5) Спонсорство;

Имуществени вноски на членовете

Чл. 39. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 40. Всички членове на Сдружението дължат месечен/годишен членски внос, определян ежегодно от Общото събрание. Препоръчителен членски внос – 15 лв./год.

Чл. 41. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.42 (1) Допълнителна стопанска дейност Сдружението ще извършва самостоятелно и чрез обособени търговски дружества, свързана с предмета на основната дейност, съгласно устава:

1.Издаване на периодични информационни електронни и/или печатни бюлетини и извършване на рекламна и издателска дейност;

2.Организиране на обучения, турнири, съревнования, състезания, семинари, конференции, курсове, туристически обиколки и групови посещения на спортни, културни и исторически мероприятия;

3.Всички незабранени от закона дейности, след внасяне за обсъждане и вземане на решение от общото събрание на Сдружението.

(2) Сдружението не разпределя печалба.

(3) Приходите от стопанската дейност на Сдружението са използват за постигане на определените в настоящия устав цели.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел с единодушно решение на Общото събрание.

Чл. 44 . Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ / когато Сдружението не е учредено по законния ред; извършва дейност, която противоречи на конституцията, законите и на добрите нрави; е обявено в несъстоятелност.

Чл. 45. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет. Относно неплатежоспособността, несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 46. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределяне на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението. Останалото имущество може да се прехвърли на друго НПО със същата дейност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 . Този Устав е приет на учредително събрание за създаване на СДРУЖЕНИЕ ЗА СПОРТ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ -АКТИВ.

§ 2. Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

§ 3. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат радпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.