ЧЛЕНСТВО

Членството в Сдружение за спорт и социални дейности АКТИВ е доброволно, срочно и платено.

Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно дееспособно физическо или юридическо лице, което:

  • приема устава;
  • участва в дейността на сдружението;
  • заплаща регулярно членският си внос;

Кандидатите за членство подават заявление до УС на сдружението.

Учредителите стават членове по право.

Приемането на нови членове става, въз основа решение на УС на сдружението, което се взима с квалифицирано мнозинство от две трети от членовете на съвета.

Заявление за членство на физическо лице

Заявление за членство на юридически лица със стопанска цел

Заявление за членство на юридически лица с нестопанска цел

Членският внос за периода 2016-2017 г. е определен с решение на УС и е както следва:
☑ За физически лица: 15 лв./год
☑ За юридически лица със стопанска цел: 144 лв./год.
☑ За юридически лица с нестопанска цел: 48 лв./год. 

Сумите са платими в полза на:
Сдружение за спорт и социални дейности АКТИВ
ЕИК: 117044658
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG37UNCR70001522718596
BIC: UNCRBGSF

Пълен текст :
ЧЛЕНСТВО

“Чл. 8 Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които желаят да допринесат за постигане целите на Сдружението.

Придобиване на членство

Чл.9(1) Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до Председателя, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

(3) Председателя внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 10 Членовете на Сдружението имат следните права:

– да участват в управлението на Сдружението;

– да бъдат информирани за неговата дейност;

– да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

– да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението, съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 11. Членовете на Сдружението са длъжни:

– да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

– да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

– да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

– да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 12. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 13. Членовете на Сдружението имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 14. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 15. Членството в Сдружението се прекратява:

– с едностранно писмено волеизявление, отправено до Председателя на Сдружението;

– със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване юридическото лице на член на Сдружението;

– с изключването;

– при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 16 (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на Председателя, когато:

– нарушава предвидените в чл. 11 задължения;

– извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.11 Председателят определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 17 (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от общото събрание, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си вноски в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския си внос;

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 18 При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да внесе просрочените имуществени вноски за периода на членството му.”