ПРАВИЛА И РЕД

1.1 Правила и ред за извършване на общественополезна дейност:

– Сдружението извършва дейностите, описани в устава и решението на РОС и според законодателството на Р България в полза на определени целеви групи.

– Сдружението извършва своите дейности на територията на Р България, а също и във всички държави, чрез регистрирани клонове и филиали на сдружението, съобразени със законодателството на всяка от тях и/или във взаимодействие със своите партньори.
– Сдружението не се ограничава със срок и започва дейността си от датата на регистрация в съответният орган по адрес на управление.
– Сдружението има право да извършва съвместни действия и проекти с други сдружения, фондации, асоциации в частна и обществена полза.

1.2 Редът за извършване на общественополезната дейност ще включва съответна последователност за всички видове мероприятия:

– Решение за създаване/организиране/, включване в определено събитие със социален, културен, спортен, образователен, развлекателен, туристически или информационен характер, взето от колективния управителен орган или общото събрание, за всяко събитие отделно или на годишна/програмна база.

– Изготвяне на рамкови споразумения и индикативен график на събитията и изпращане към регионалните и областните предствители на сдружението.

– Изпращане на подготвените споразумения с обосновка и искане за включване на средства за финансиране на мероприятията към местните органи за самоуправление, според административното устройство на Р България.

– Изготвяне на финансова рамка и изчисляване на бюджет.

– Определяне на дата, формат, място и вид на мероприятието.

– Изготвяне на искания за целево съфинансиране и подпомагане от местния бюджет на съответното мероприятие, което ще се проведе на територията на съответната община, област, кметство или район.
– Изготвяне на рамково предложение към официалните държавни институции на Р България, както и към всички други частни или държавни структури, въвлечени в организацията за подпомагане на събитието чрез пряко или целево финансиране, медийна, логистична или друг вид подкрепа.

– Упълномощаване и наемане на отговорни лица, партньори и сътрудници, във връзка с провеждането на мероприятието.

– Подготовка и организиране на събитието.

2.1 Начинът на подбор и критериите за избор на облагодетелстваните лица се определят от управителният съвет или общо събрание, като следва да кореспондира с устава на сдружението. Подборът се извършва по усмотрение на управителният орган и/или общото събрание и може да се влияе от следните показатели САМО във връзка с провеждането на конкретно събитие

– Демографски
– Географски
– Социални
– Здравни

– Етнически

Подборът НЕ се влияе от:

– Полови различия

– Расова принадлежност

– Сексуална ориентация

– Политически възгледи

– Религиозни възгледи

В програмният период 2016 – 2020 година целевите групи за подпомагане и облагодетелстване са дефинирани, както следва:

– бивши и настоящи спортисти с двигателни или умствени нарушения;
– хора с увреждания;
– хора в риск и неравностойно положение;
– представители на други етноси;
– трайно нетрудоспособни и социално слаби;
– лица над 65 години;

– младежи до 29 години;
– пенсионери по болест;

Чрез дейността на сдружението, описана в устава, на лицата от посочените групи ще бъде осигурявано 100 % покритие на разходите за адаптиране и асоцииране към активни дейности и участие в културни, спортни, социални, образователни, туристически и други активитети и мероприятия.

Предложението за подбора на съответните групи, обект на подпомагане и финансиране се определя веднъж за 5 години от решение на колективния управителен орган или общото събрание, както и индивидуално, след внасяне на предложение от членове на управителния съвет, регионални и областни представители, изрично упълномощени да представляват сдружението на територията на съответния регион, община, област или населено място.
Всяка следваща промяна следва да се отрази в устава и да се впише в регистъра.

2.2 Разходването на средствата, осигурени за целево и директно финансиране и съ-финансиране и за подпомагане и облагодетелстване на лицата, обект на дейността на сдружението и ще се разпределя както следва:

70 % – в полза на лицата, обект на облагодетелстване и финансиране

30 % – за административни, организационни и оперативни разходи, във връзка с дейността на сдружението, а по-точно:

– За осигуряване на акредитации, регистрационни такси, такси за участие и право на достъп на лица от посочените групи до обществени, социални, спортни, културни и други прояви и събития – до 10 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;
– За картотекиране, регистриране, такси за участие, хонорари на придружаващи лица и специалисти (при нужда) – до 15 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;

– За осигуряване на транспортни услуги за придвижване от и до мястото на провеждане на мероприятието – до 25 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;

– За настаняване, изхранване, дневни и режийни разноски – до 20 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;

– За адмнистративни и организационни разходи – до 15 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;

– За осигуряване на PR материали, медийно отразяване, журналистически хонорари и други допълнителни дейности, свързани с популяризирането на дейностите на сдружението – до 15 % от целевото финансиране за всяко конкретно мероприятие;

Облагодетелстването, подпомагането и финансиране от определените целеви групи ще се базира на равнопоставеност и еднакво третиране на кандидатите.

Различия на база възрастови, полови, расови, религиозни, сексуални и политически различия НЕ са допустими и дискриминацията не се толерира.


Забележка: Всички останали приходи, осигурени чрез републиканския и местните бюджети, донорски програми, субсидии, грантове, спонсорства и дарения ще бъдат разходвани според правната регламентация на законодателството в Р България и съгласно устава и целите на сдружението.